วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชื่อวารสาร: วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University
Print ISSN: 2229-2802

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 7 พ.ย. 2562 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยินดีรับบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โดยบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เป็นผลงานวิจัย/วิชาการที่เคยได้รับการ,เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านต่อหนึ่งบทความ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง
Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University


วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University