วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity
Print ISSN: 2286-7171
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 29 ต.ค. 2562 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบของวารสาร เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข่าวสารสาระสำคัญ,ประสบการณ์ ด้านการวิจัยต่างๆ แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยจัดทำเป็นวารสารราย 6 เดือน เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม
Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity


วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity