05 June 2020

การจัดการนวัตกรรม  
การจัดการนวัตกรรม  

การจัดการนวัตกรรม  

ชื่อหนังสือ:  การจัดการนวัตกรรม   
ชื่อผู้แต่ง: นพดล เหลืงภิรมย์    
Call Number:  658.406 1692557                  
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 15 มิ.ย.  2562  หนังสือ “การจัดการนวัตกรรม” เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมการจัดการองค์การนวัตกรรม และการจัดการนวัตกรรม เป็นประโยชน์เพื่อการเรียนการสอน การศึกษาในเรื่องความสำคัญของนวัตกรรม ขอบเขต ความหมาย มิติ ลักษณะของนวัตกรรม ทฤษฎี และตัวแบบนวัตกรรม การจัดการนวัตกรรมร่วมสมัย นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม และการจัดการตลาด เป็นต้น หนังสือเล่มนี้ถือเป็นแนวทาง เพื่อธุรกิจ เหมาะสำหรับ นักศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่ต้องการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาองค์กร และการจัดการนวัตกรรม

 


 

About The Author

Related posts