อาหารไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เล่ม 2

ชื่อหนังสือ: อาหารไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เล่ม 2
ชื่อผู้แต่ง: กระทรวงวัฒนธรรม. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Call Number: 641.59593 677 2561 2
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 18 ก.ค. 2562  เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายๆ ประเทศที่มีความโดดเด่น เรื่องรสชาติ ความพิถีพิถัน และความหลากหลายของอาหาร ทำให้อาหารไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ด้วยเหตุนี้ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และสำนักวัฒนธรรมจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด จึงได้มีการรวบรวมข้อมูล และนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือ “อาหารไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เล่ม 2” ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหาร และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านอาหารไทย ตลอดจนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป


อาหารไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เล่ม 2