ตะเลงพ่าย

ชื่อหนังสือ: ตะเลงพ่าย
ชื่อผู้แต่ง:  ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ       
Call Number:  895.911 1692561                  
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 25 มิ.ย. 2562  หนังสือ “ตะเลงพ่าย เล่มนี้ เป็นแบบเรียนกวีนิพนธ์ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยมาอย่างยาวนาน เป็นการนำเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับลิลิต ซึ่งประกอบด้วย ร่ายสุภาพ โครงสุภาพ มาเป็นแบบเรียนเสริมการเรียนรู้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรขั้นพื้นฐานรายวิชาภาษาไทยและวรรณคดีไทย ทั้งในด้านภาษา วรรณศิลป์ และประวัติศาสตร์ ตลอดจนเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป

 


ตะเลงพ่าย