13 July 2020

เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า
เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า

เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า

ชื่อหนังสือ: เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า
ชื่อผู้แต่ง: พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์  
Call Number: 621.374 5652562
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 26 ก.ค. 2562 หนังสือ “เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า” เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุม กระชับ เข้าใจง่าย โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 2 ภาคด้วยกัน ได้แก่ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยในส่วนของภาคทฤษฎี จะช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านวงจรไฟฟ้าและเครื่องวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจำเป็นต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพได้ ในส่วนของภาคปฏิบัติ จะช่วยเพิ่มทักษะในการทำงานและการใช้งานทางด้านวงจรไฟฟ้าและเครื่องวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และผู้ที่สนใจในเรื่องวงจรไฟฟ้าอีกด้วย

 


 

About The Author

Related posts