13 December 2019

วารสารธรรมศาสตร์
วารสารธรรมศาสตร์

วารสารธรรมศาสตร์

ชื่อวารสาร (Title) :-  วารสารธรรมศาสตร์
ISSN: –     —–
จัดพิมพ์:  –   1 ปี 3 ฉบับ
สำนักพิมพ์: –   กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ฉบับล่าสุด: –     ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2562)
รายละเอียด: –      แนะนำวารสารประจำวันที่ 28 มิ.ย. 2562 วารสารธรรมศาสตร์ฉบับนี้ เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด ที่ให้ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่การทำความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมต่อไป โดยภายในฉบับจะมีบทความในเชิงสหวิทยาการและพหุสาขาวิชาในการวิเคราะห์ อาทิเช่น ทางด้านประชากรศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมศาสตร์ สื่อสารมวลชน สถาปัตยกรรม เพศวิถีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ขอยกตัวอย่างบทความเรื่อง “ความเป็นธรรมทางสังคมในมิติหลักกฎเกณฑ์ บรรทัดฐานและกระบวนการยุติธรรม : การพัฒนาดัชนีชี้วัด” และเรื่อง “สังคมสูงวัยกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร” เป็นต้น ซึ่งนอกจากที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นแล้ว ยังมีบทความวิจัยอีกหลากหลายและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง


 

About The Author

Related posts