วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล

วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพลชื่อวารสาร: วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล: Santapol College Academic Journal
Print ISSN: 2408-1728
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยสันตพล

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 24 ธ.ค. 2562 วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล เป็นวารสารฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) หมายเลข ISSN 2408-1728 (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ISSN 2586-9868 (Online) ที่พิมพ์เผยแพร่ บทความวิจัย (Research Atrticle) และบทความวิชาการ (Academic Article) มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์บทความดังกล่าวในกลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสนประสานศาสตร์ สหวิทยาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน นิเทศศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสื่อกลางแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดแนวคิด เทคนิค วิธีการนำไปพัฒนาทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีนำเสนอเผยแพร่ผลงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปทุกหน่วยงาน โดยมีกำหนดออกราย 6 เดือน หรือ 2 ฉบับต่อปี บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)
    Description: Santapol College Academic journal (SCAJ)  Is a journal of the humanities and social sciences, has been made into 2 forms, both published (Print), ISSN 2408-1728 (Print) and electronic format (Online) ISSN 2586-9868 (Online) published research articles (Research Atrticle ) And academic articles (Academic Article) aimed to publish such articles in the fields of education, business administration, accounting, marketing, human resource management Digital technology, jurisprudence, political science, public relations Interdisciplinary Management Industrial and technology management Multimedia technology and animation, communication arts, linguistics, promoting agriculture, art, culture and related fields To be a medium for collecting knowledge As well as providing a platform for publicizing the work of university personnel and individuals in all departments Which is scheduled for 6 months or 2 editions per year. All articles must be considered by at least 2 qualified experts, experts and authors do not know each other’s names. (double-blind review)


Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล: Santapol College Academic Journal