ซ่อง โสเภณีในสังคมไทย : พัฒนาการและความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง 

ชื่อเรื่อง : ซ่อง โสเภณีในสังคมไทย : พัฒนาการและความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง  ชื่อผู้แต่ง : ปิยะนันต์ จันทร์แขกหล้า  Call Number : พ 306.74 ป621ซ 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  23 มิ.ย.2565 หนังสือ “ซ่อง โสเภณีในสังคมไทย : พัฒนาการและความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับโสเภณีในสังคมไทย โดยได้อธิบายถึงปัญหาของซ่อง โสเภณีหรือธุรกิจการค้าบริการทางเพศเป็นปัญหาเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของสังคมไทย ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีรูปแบบการให้บริการตามสภาพบริบททางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการกำหนดนโยบายขึ้น คือการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมไทยที่ดีขึ้น และหนังสือเล่มนี้จะทำให้เราเข้าใจถึงประวัติความเป็นมา สภาพปัญหาซ่องโสเภณีในสังคมไทยพัฒนาการและความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างกับสังคมมากยิ่งขึ้น มาค้นหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้ ! Link to Library Row Hit Heading 1 1 ซ่อง โสเภณีในสังคมไทย : พัฒนาการและความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง / ปิยะนันต์ […]

ซ่อง โสเภณีในสังคมไทย : พัฒนาการและความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง Read More »