ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือ การปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพ  การอ้างอิงและบรรณานุกรม กฏหมายและระเบียบการปฏิบัติ เกี่ยวกับห้องสมุด ที่ควรรู้ สำหรับบุคลากร ประเภท PDF ดาวน์โหลดเอกสาร PDF การปฏิบัติงาน คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ คู่มือการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรฯ ในระบบดิจิทัล (2567) คู่มือการปฏิบัติงานของแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ คู่มือการปฏิบัติงานของแผนกบริการและประชาสัมพันธ์ คู่มือการให้ บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter-Library Loan (ILL) เครือข่าย TU-THAIPUL / EDS THAIPUL คู่มือผู้ดูแลระบบ (EBSCOadmin): การใช้งานระบบหลังบ้าน HLM (Holding Management)   คำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารและคณะทำงาน สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ” นโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ บันทึกข้อความเลขที่ 0304/015 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงขั้นตอนการจัดซื้อและประชาสัมพันธ์การเสนอแนะ/แนะนำสั่งซื้อทรัพยากรฯทางออนไลน์ ซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์2561 วิธีการสร้างสื่อโดยใช้โปรแกรม CANVA การประกันคุณภาพ คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสยาม 2564 คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสยาม 2562 […]

คู่มือ-สำหรับบุคลากร Read More »

คู่มือ การใช้ห้องสมุด การสืบค้นฐานข้อมูล การอ้างอิงและบรรณานุกรม สำหรับผู้ใช้บริการ ประเภท PDF ดาวน์โหลดเอกสาร PDF การใช้ห้องสมุด คู่มือการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรฯ ในระบบดิจิทัล (2567) คู่มือการเข้าใช้บริการสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (2559) คู่มือการค้นคว้าข้อมูลและการอ้างอิง คู่มือการค้นหาหนังสือในห้องสมุด Library Catalog คู่มือการใช้ บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter-Library Loan (ILL) เครือข่าย TU-THAIPUL / EDS THAIPUL คู่มือการยืมต่อด้วยตนเอง (Self Renew) ทางออนไลน์ TU-THAIPUL & 2LibPlus ILL (Inter-Library Loan) การสืบค้นฐานข้อมูล คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC) ของ ThaiLIS วิธีการใช้งานฐานข้อมูล ThaiJO วิธีการใช้งานฐานข้อมูล UPTODATE UpToDate_User Guide การอ้างอิงและบรรณานุกรม ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม

คู่มือ-สำหรับผู้ใช้บริการ Read More »