ดุลพาห

ชื่อวารสาร: ดุลพาห Print ISSN: 0125-0558 TCI: กลุ่มที่ 3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สำนักงานศาลยุติธรรม รายละเอียด แนะนำวารสาร 29 ก.ค. 2564 ดุลพาห มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (๑)  เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลการศึกษาวิจัย รวมทั้งความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และด้านอื่น ๆ แก่ผู้พิพากษา บุคลากรของศาลยุติธรรม นักวิชาการผู้ปฏิบัติงาน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งประชาชนผู้สนใจ (๒)  เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการ ปัญหาและแนวทางแก้ไขในทางปฏิบัติระหว่างผู้พิพากษา บุคลากรของศาลยุติธรรม นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน นิสิต นักศึกษารวมทั้งประชาชนผู้สนใจ Holding ฉบับรูปเล่มที่มีในสำนักหอสมุดฯ Row Hit Heading 1 1 ดุลพาห (วารสาร) ฉบับออนไลน์ Link to Journal : ดุลพาห วารสารด้าน-LAW-PERIODICAL-LIBRARY-SIAM-UNIVERSIT ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต […]

ดุลพาห Read More »