แนะนำ แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021) ในประเด็นเรื่อง การวิจัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด 19 “Countermeasures for COVID-19 in Non-medical Research” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเปิดรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป ปี 2564 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)       ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ    ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โครงการทุนTGIST ทุนบัณฑิตศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โครงการทุนYSTP  ทุนปริญญานิพนธ์  เปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน ของทุกปี สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย […]

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย Read More »