ชื่อวารสาร: ธรรมศาสตร์เวชสาร : Thammasat Medical Journal Print ISSN: 1513-5241 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 24 ส.ค. 2562 วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลงานวิจัย บทความทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การสาธารณสุข และสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ โดยกำหนดการเผยแพร่ ดังนี้ ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มีนาคม) เผยแพร่ในเดือนมีนาคม ฉบับที่ 2 (เดือนเมษายน – มิถุนายน) เผยแพร่ในเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 3 (เดือนกรกฎาคม – […]

ธรรมศาสตร์เวชสาร Read More »