นิตยสารออนไลน์

ชื่อนิตยสาร: วารสารการเงินการคลัง Print ISSN: 1686-607X สำนักพิมพ์: ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง รายละเอียด เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาสาระบทความ ผลงานทางวิชาการ ที่ให้ความรู้และเกี่ยวข้องทางด้านการคลัง การเงิน กฎหมาย สถิติ และเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงมาตรการและนโยบายของกระทรวงการคลัง ความเคลื่อนไหว ข้อเท็จจริง และการวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ ฉบับที่ 106 ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 เป็นต้นไป ผลิตเป็นวารสารในรูปแบบฉบับออนไลน์/ฉบับอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น อ่านวารสารฉบับออนไลน์ Link to Journal : วารสารการเงินการคลัง Holding ฉบับรูปเล่มที่มีในห้องสมุด :  ปีที่ 17 ฉบับที่ 51 (ก.ค.2545)– ปีที่ 32 ฉบับที่ 105 (ต.ค.-ธ.ค.2563) Row Call Number Heading 1 วารสาร 650 การเงินการคลัง […]

วารสารการเงินการคลัง Read More »

ชื่อวารสาร (Title) : Elite Plus Magazine ISSN:          2351-0692 จัดพิมพ์:       ราย 2 เดือน สำนักพิมพ์:   Elite Creative Co.,Ltd. รายละเอียด:      The beginning of Elite+ came out of a desire to create an international and informative magazine, not one to merely provide entertainment like many magazines on the market. The main

Elite Plus Magazine Read More »

ชื่อวารสาร: สสวท. (นิตยสาร) Print ISSN: 0857-0801 สำนักพิมพ์: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียด นิตยสาร สสวท. เป็นนิตยสารที่จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เสนอความก้าวหน้าทางวิทยาการ ในด้านการศึกษาที่จะสนับสนุนการศึกษาของชาติให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเผยแพร่กิจกรรมและผลงาน ของสสวท. พร้อมทั้งงานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจทำ โครงงานได้ศึกษาแนวคิดและใช้ประโยชน์จากโครงงานดังกล่าว ตั้งแต่ฉบับที่ 234 ((ม.ค.-ก.พ.2565) เป็นต้นไป จะผลิตในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น ไม่จัดทำในรูปแบบฉบับพิมพ์เป็นรูปเล่มแล้ว สามารถติดตามอ่านได้ที่ emagazine.ipst.ac.th Link to Journal : สสวท. (นิตยสาร) Link to Website : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด : ปีที่ 33 ฉบับที่ 133 (พ.ย.-ธ.ค.2547) –ปีที่ 50 ฉบับที่ 233 พ.ย.

สสวท. (นิตยสาร) Read More »