นิตยสาร

ชื่อนิตยสาร: วารสารการเงินการคลัง Print ISSN: 1686-607X สำนักพิมพ์: ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง รายละเอียด เป็นวารสารที่นำเสนอเนื้อหาสาระบทความ ผลงานทางวิชาการ ที่ให้ความรู้และเกี่ยวข้องทางด้านการคลัง การเงิน กฎหมาย สถิติ และเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงมาตรการและนโยบายของกระทรวงการคลัง ความเคลื่อนไหว ข้อเท็จจริง และการวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ ฉบับที่ 106 ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 เป็นต้นไป ผลิตเป็นวารสารในรูปแบบฉบับออนไลน์/ฉบับอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น อ่านวารสารฉบับออนไลน์ Link to Journal : วารสารการเงินการคลัง Holding ฉบับรูปเล่มที่มีในห้องสมุด :  ปีที่ 17 ฉบับที่ 51 (ก.ค.2545)– ปีที่ 32 ฉบับที่ 105 (ต.ค.-ธ.ค.2563) Row Call Number Heading 1 วารสาร 650 การเงินการคลัง […]

วารสารการเงินการคลัง Read More »

ชื่อวารสาร (Title) : Elite Plus Magazine ISSN:          2351-0692 จัดพิมพ์:       ราย 2 เดือน สำนักพิมพ์:   Elite Creative Co.,Ltd. รายละเอียด:      The beginning of Elite+ came out of a desire to create an international and informative magazine, not one to merely provide entertainment like many magazines on the market. The main

Elite Plus Magazine Read More »

ชื่อวารสาร: สสวท. (นิตยสาร) Print ISSN: 0857-0801 สำนักพิมพ์: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียด นิตยสาร สสวท. เป็นนิตยสารที่จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เสนอความก้าวหน้าทางวิทยาการ ในด้านการศึกษาที่จะสนับสนุนการศึกษาของชาติให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเผยแพร่กิจกรรมและผลงาน ของสสวท. พร้อมทั้งงานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจทำ โครงงานได้ศึกษาแนวคิดและใช้ประโยชน์จากโครงงานดังกล่าว ตั้งแต่ฉบับที่ 234 ((ม.ค.-ก.พ.2565) เป็นต้นไป จะผลิตในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น ไม่จัดทำในรูปแบบฉบับพิมพ์เป็นรูปเล่มแล้ว สามารถติดตามอ่านได้ที่ emagazine.ipst.ac.th Link to Journal : สสวท. (นิตยสาร) Link to Website : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด : ปีที่ 33 ฉบับที่ 133 (พ.ย.-ธ.ค.2547) –ปีที่ 50 ฉบับที่ 233 พ.ย.

สสวท. (นิตยสาร) Read More »

ผาสุก

ชื่อนิตยสาร: ผาสุก Print ISSN: 0125-0796 สำนักพิมพ์: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด รายละเอียด แนะนำนิตยสาร 24 ส.ค. 2563 นิตยสารผาสุก มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และสารประโยชน์ในการดำเนินชีวิตที่ดี ตลอดจนเผยแพร่ความเข้าใจในธุรกิจประกันชีวิต โดยมีกำหนดเผยแพร่ทุก 4 เดือน เพื่อเป็นอภินันทนาการแก่บุคคลและหน่วยงานทั่วไปอันได้แก่ ผู้นำประเทศ ผู้นำชุมนุมทั่วภูมิภาค และหน่วยงานต่างๆทั่วไป อีกทั้งยังเป็นนิตยสารที่ได้รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชนจากสำนักคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติอีกด้วย Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด : ปีที่ 22-23 ฉบับที่ 124-131 (2542-2543) – ปีที่ 42 ฉบับที่ 198 (พ.ค.-ส.ค.2562) Row Call Number Heading 1  วารสาร 650 ผาสุก วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง :  Row Call Number Heading 1 วารสาร 650 Brand

ผาสุก Read More »

ข่าวช่าง (Constractors Times)

ชื่อนิตยสาร: ข่าวช่าง (Constractors Times) Print ISSN: 0125-0469 สำนักพิมพ์: สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย เจ้าของในพระบรมราชูปถัมภ์ รายละเอียด แนะนำนิตยสาร 17 ส.ค. 2563 นิตยสาร ข่าวช่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบอาชีพก่อสร้างทั้งทางด้านเทคโนโลยีการบริหาร การจัดการมาตรฐาน คุณภาพ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ อีกทั้งยังแก้ไขปัญหาอุปสรรคความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพทั้งทางด้านกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง การปรับราคาวัสดุ ราคากลาง ฯลฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม แล้วยังเสริมสร้างความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เกิดในหมู่ผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง Link to magazine : ข่าวช่าง (Constractors Times) Link to Facebook : ข่าวช่าง (Constractors Times) Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด :  ปีที่ 30 ฉบับที่ 356-361 (ม.ค.-มิ.ย.2545) – ปีที่ 47 ฉบับที่ 474 (ม.ค.-ก.พ.2563) Row

ข่าวช่าง (Constractors Times) Read More »

EGAT Magazine

ชื่อนิตยสาร: EGAT Magazine Print ISSN: 1905-9892 สำนักพิมพ์: ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายละเอียด แนะนำนิตยสาร 15 ส.ค. 2563 นิตยสาร EGAT Magazine มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข่าวสารและผลงานต่างๆของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไว้สำหรับเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน อีกทั้งในปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค.2562 ยังมีบทความดีๆที่คัดสรรมาให้ท่านได้อ่าน อาทิ เช่น บทความที่ชื่อว่า ระบบดิจิทัลในงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรไฟฟ้า “แม่นยำ” งานไว ไม่ง้อนายช่าง” เป็นต้น Link to magazine : EGAT Magazine Link to Facebook : EGAT Magazine Link to Twitte : EGAT Magazine Link to Twitte : EGAT

EGAT Magazine Read More »

ฉลาดซื้อ

ชื่อนิตยสาร: ฉลาดซื้อ Print ISSN: 0858-9461 สำนักพิมพ์: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด รายละเอียด แนะนำนิตยสาร 13 ส.ค. 2563 นิตยสาร ฉลาดซื้อ เป็นนิตยสารที่ให้ความรู้และข้อมูลทดสอบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อให้ผู้อ่านได้เท่าทันกับแง่มุมของสินค้าที่โฆษณาและมีอยู่ในท้องตลาด รวมไปถึงมีข้อมูลที่เป็นกลางไม่เอนเอียงเพื่อง่ายต่อการตัดสอนใจนำข้อมูลไปใช้ต่อ ทั้งนี้นิตยสารไม่รับโฆษณา และในปีที่ 26 ฉบับที่ 231 (พ.ค.2563) ก็ยังมีบทความดีๆที่น่าสนใจให้ท่านได้เลือกอ่านอีกมากมาย อย่างเช่น บทความที่ชื่อว่า รู้เท่าทันสุขภาพ “รู้เท่าทันการป้องกันและรักษา” โควิด-19″ เป็นต้น Link to Magazine : ฉลาดซื้อ Link to Facebook : ฉลาดซื้อ Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด : ฉบับที่ 47-52 (ก.พ.2545-ม.ค.2546) – จนถึงฉบับปัจจุบัน Row Call Number Heading 1 วารสาร

ฉลาดซื้อ Read More »

ชื่อนิตยสาร: ตลาดบ้าน Print ISSN: 0859-6743 สำนักพิมพ์: บริษัท เจ้าพระยาระบบการพิมพ์ จำกัด รายละเอียด แนะนำนิตยสาร 12 ส.ค. 2563 นิตยสารตลาดบ้าน เป็นหนึ่งในสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัท ดีเค ทู พลัส จำกัด ผู้ผลิตสื่อด้านงาน การศึกษา รถยนต์และอสังหาริมทรัพย์ ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2545โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งมือหนึ่งและมือสองอย่างครบวงจร และเพื่อตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลดิสรัปชั่นที่หันมาใช้สื่อออนไลน์กันมากขึ้น Link to Magazine : ตลาดบ้าน Link to Facebook : ตลาดบ้าน Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด :  ปีที่ 19 ฉบับที่ 931 (มี.ค.2563)– จนถึงฉบับปัจจุบัน Row Call Number Heading 1 วารสาร 650 ตลาดบ้าน (นิตยสาร) วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง :  Row

ตลาดบ้าน Read More »

ต่วย'ตูน

ชื่อนิตยสาร: ต่วย’ตูน Print ISSN: – สำนักพิมพ์: บริษัท พี.วาทิน พรินติ้ง จำกัด รายละเอียด แนะนำนิตยสาร 10 ส.ค. 2563 ต่วย’ตูน เป็นนิตยสารรายปักษ์ ที่รวมเรื่องสั้นและขำขัน นำเสนอบทความที่น่ารู้น่าสนใจ จากทั่วโลก เกร็ดประวัติศาสตร์ ตำนาน เรื่องเล่า รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาพร้อมด้วยภาพประกอบที่สวยงามเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย Link to Facebook : ต่วย’ตูน Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด : ปีที่ 46 ฉบับที่ 542 (เม.ย.2563) – จนถึงฉบับปัจจุบัน Row Call Number Heading 1 วารสาร 300 ต่วย’ตูน (นิตยสาร) วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง :  Row Call Number Heading 1 วารสาร

ต่วย’ตูน Read More »

MarketPlus

ชื่อนิตยสาร: MarketPlus Print ISSN: 1906-3563 สำนักพิมพ์: Double D Creation Co.,Ltd รายละเอียด แนะนำนิตยสาร 9 ส.ค. 2563 MarketPlus เป็นนิตยสารสำหรับอัพเดทโลก ข่าวธุรกิจ การตลาด ที่เข้าใจได้ง่ายๆ ใครๆ ก็อ่านได้ แถมพกด้วยเรื่องชิลล์ๆ แหล่งแฮงค์เอ๊าท์ เติมเต็มชีวิตเครียดแบบ Work-Life Balance อีกทั้งในปีที่ 12 ฉบับที่ 125 มิ.ย.-ก.ค.2563 ยังมีบทความที่น่าสนใจอีกมากมายให้ท่านได้อ่าน อาทิ เช่นบทความที่ชื่อว่า ‘จรัมพร’ แนะทางรอด SME ฝ่าวิกฤติโควิด-19 เป็นต้น Link to magazine : MarketPlus Link to Facebook : MarketPlus Link to Ookbee : MarketPlus Holding

MarketPlus Read More »

AMARIN Baby&Kids

ชื่อนิตยสาร: AMARIN Baby&Kids Print ISSN: 2465-4175 สำนักพิมพ์: Amarin Printing & Publishing รายละเอียด แนะนำนิตยสาร 8 ส.ค. 2563 AMARIN Baby&Kids เป็นนิตยสารแม่และลูกเล่มแรกในเครืออมรินทร์ที่เป็นเสมือนคู่มือการเลี้ยงลูกของพ่อแม่ยุคใหม่ที่มีลูกวัย 0 – 12 ปีนำเสนอข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกในแต่ละช่วงวัยตั้งแต่ในครรภ์ถึง 12 ปีผ่านคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและจากประสบการณ์จริงของคุณแม่ช่วยให้ลูกเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แบบรอบด้านทั้งในเรื่องสุขภาพความฉลาดพัฒนาการและการเรียนรู้รวมทั้งเรื่องการดูแลตนเองของคุณแม่และสัมพันธภาพของครอบครัวเพื่อชีวิตสมดุลของพ่อแม่ยุคใหม่วางตลาดทุกวันที่ 25 ของเดือน อีกทั้งในฉบับที่ 161 ยังได้คัดสรรบทความดีๆไว้อีกมากมาย Link to magazine : AMARIN Baby&Kids Link to Facebook : AMARIN Baby&Kids Link to Ookbee : AMARIN Baby&Kids Link to Youtube : AMARIN Baby&Kids Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด

AMARIN Baby&Kids Read More »