บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : หลักการ แนวคิด ข้อกฎหมาย กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติ

ชื่อเรื่อง : บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : หลักการ แนวคิด ข้อกฎหมาย กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติ   ชื่อผู้แต่ง : กฤษฎ์ อุทัยรัตน์    Call Number : 342.0858 ก279บ 2565  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 19 เม.ย.2566  หนังสือ “บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : หลักการ แนวคิด ข้อกฎหมาย กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติ” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้เขียนได้มีการปรับปรุงเนื้อหาใหม่ครบถ้วน สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 เพิ่มเติมข้อความ ถ้อยคำ รูปแบบต่าง ๆ จัดให้มีรูปภาพประกอบแบบ Infographic (อินโฟกราฟิกส์) เพิ่มขึ้นและชัดเจน และสามารถเชื่อมโยงข้อความในแต่ละบท ทำให้สะดวกและรวดเร็วง่ายต่อการค้นคว้า พร้อมภาคผนวกโดยนำตัวบทกฎหมายของพคข.2562/PDPA2019 ให้สามารถเทียบมาตราทั้ง 96 มาตรา ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับบุคคลที่สนใจและบุคคลทั่วไป […]

บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : หลักการ แนวคิด ข้อกฎหมาย กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติ Read More »