กิจกรรมการอบรม การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 6th จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องดิจิตอล อาคาร 12  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งสำนักฯ ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 6th ให้กับนักศึกษากลุ่มสหกิจศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีนักศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวน 16 คน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมในรูปแบบ APA edition 6th ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม เรื่อง การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 6th ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในข้อคำถาม “ท่านได้รับความรู้จากการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้” อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ 93.75  และ “ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองได้หรือใช้ในการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยได้” อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ 93.75 รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม   คู่มือการอ้างอิงเอกสาร (PDF) คู่มือการเขียนอ้างอิงเอกสาร (Word) ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง […]

กิจกรรมการอบรม การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 6th Read More »