วารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต Print ISSN: 1686-0650 สำนักพิมพ์: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์ กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รายละเอียด แนะนำวารสาร 26 ส.ค. 2563 วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่งานทางวิชาการในประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทความวิจารณ์หนังสือ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้คิดด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ครุศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อาชญาวิทยา บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง) Link to Journal : วารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1-2/ฉบับพิเศษ (ม.ค.-ธ.ค.2551) – ปีที่ 15 ฉบับ 3 (ก.ย.-ธ.ค.2562) Row Call Number Heading 1 วารสาร 300 […]

วารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต Read More »