ปณิธาน

ชื่อวารสาร: ปณิธาน Print ISSN: 1905-6788 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด แนะนำวารสาร 31 ก.ค. 2564  ปณิธาน ก่อตั้งขึ้นโดยภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป (2) เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนทักษะทางวิชาการ มีขอบเขตการตีพิมพ์เนื้อหาเน้นบทความ (1) ด้านปรัชญา (Philosophy) และศาสนา (Religion) เป็นหลัก (2) ด้านวรรณกรรม (Literature) วัฒนธรรม (Culture) และภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) ที่สัมพันธ์กับปรัชญาและศาสนา Holding ฉบับออนไลน์ Link to Journal : ปณิธาน ปณิธาน

ปณิธาน Read More »