ประชุม

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วม การประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินงานหลังการประเมินคุณภาพภายใน (After Action Review : AAR) ระหว่างหน่วยงานสนับสนุนร่วมกับหลักสูตร/คณะวิชา ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 19-1009 ชั้น 10 อาคาร 19  จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักฯ จำนวน 2 คน ได้แก่ ดร.คมเดช บุญประเสริฐ และ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม  วัตถุประสงค์ เพื่อหารือแนวทางพัฒนาการดำเนินงาน และการจัดเตรียมข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA เพื่อให้หลักสูตรนำข้อมูลไปใช้สำหรับการประเมินคุณภาพภายในต่อไป เพื่อร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตที่จะนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป เอกสารการประชุม: คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสยาม 2564 ข้อมูลการดำเนินงานของสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA ใน“รายงานการประเมินตนเอง หน่วยงานสนับสนุน SELF-ASSESSMENT REPORT […]

การประชุม: ทบทวนแนวทางการดำเนินงานหลังการประเมินคุณภาพภายใน (After Action Review : AAR) Read More »

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วม การประชุมทบทวนและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานหน่วยงานสนับสนุนตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์(โปรแกรม Zoom) จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักฯ จำนวน 3 คน ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานสนับสนุนที่จะต้องรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ได้มีการปรับปรุงพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA และสำหรับหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ที่ไม่ต้องรับการประเมินคุณภาพภายใน จะต้องจัดส่งรายงานประจำปี เป็นประจำทุกปีการศึกษา อีกทั้งการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA จำเป็นต้องใช้ข้อมูลการดำเนินงานจากหน่วยงานสนับสนุน เอกสารการประชุม คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสยาม 2564 แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565 การดำเนินการสำหรับ หน่วยงานสนับสนุน ภายหลังการอบรม หน่วยงานสนับสนุนที่ต้องรับการประเมินคุณภาพภายใน ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ของแต่ละหน่วยงาน ตาม คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน

การประชุม: ทบทวนและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนตามเกณฑ์ AUN-QA Read More »

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนตามเกณฑ์ AUN-QA และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2564  จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม จัดอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์(โปรแกรม Zoom) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 2 คน ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ (ผู้อำนวยการ) และนางพรรณี จิวพุทธิธรรม ประธานคณะทำงานด้านการประกันคุณภาพ (QA) ของสำนักฯ วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานสนับสนุนที่จะต้องรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2564 ได้มีการปรับปรุงพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA และสำหรับหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ที่ไม่ต้องรับการประเมินคุณภาพภายใน จะต้องจัดส่งรายงานประจำปี เป็นประจำทุกปีการศึกษา อีกทั้งการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA จำเป็นต้องใช้ข้อมูลการดำเนินงานจากหน่วยงานสนับสนุน เอกสารการประชุม (ร่าง) เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน 2564 ข้อมูลของหน่วยงานสนับสนุนสำหรับการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร การดำเนินการสำหรับ

การประชุม: แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนตามเกณฑ์ AUN-QA Read More »