ผาสุก

ชื่อนิตยสาร: ผาสุก Print ISSN: 0125-0796 สำนักพิมพ์: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด รายละเอียด แนะนำนิตยสาร 24 ส.ค. 2563 นิตยสารผาสุก มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และสารประโยชน์ในการดำเนินชีวิตที่ดี ตลอดจนเผยแพร่ความเข้าใจในธุรกิจประกันชีวิต โดยมีกำหนดเผยแพร่ทุก 4 เดือน เพื่อเป็นอภินันทนาการแก่บุคคลและหน่วยงานทั่วไปอันได้แก่ ผู้นำประเทศ ผู้นำชุมนุมทั่วภูมิภาค และหน่วยงานต่างๆทั่วไป อีกทั้งยังเป็นนิตยสารที่ได้รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชนจากสำนักคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติอีกด้วย Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด : ปีที่ 22-23 ฉบับที่ 124-131 (2542-2543) – ปีที่ 42 ฉบับที่ 198 (พ.ค.-ส.ค.2562) Row Call Number Heading 1  วารสาร 650 ผาสุก วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง :  Row Call Number Heading 1 วารสาร 650 Brand […]

ผาสุก Read More »