พุทธมัคค์

ชื่อวารสาร: พุทธมัคค์ Print ISSN: 2630-0788 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม รายละเอียด แนะนำวารสาร 4 ส.ค. 2564 พุทธมัคค์ เป็นวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับตีพิมพ์เผยแพร่บทความในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมโดยเน้นด้านานพระพุทธศาสนาและปรัชญา สหวิทยาการด้านการศึกษา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : พุทธมัคค์ พุทธมัคค์

พุทธมัคค์ Read More »