ชื่อวารสาร: ภาษาและภาษาศาสตร์ : Language and Linguistics Print ISSN: 0857-1406 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 24 ส.ค. 2562 วารสารภาษาและภาษาศาสตร์จัดทำโดยสาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เพื่อเป็นเวทีให้แก่นักวิชาการด้านภาษาและภาษาศาสตร์ได้ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษประเภทต่าง,ๆ ต่อไปนี้คือ บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ หัวข้อที่กองบรรณาธิการรับจัดพิมพ์มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านภาษาศาสตร์เชิงทฤษฎีและภาษาศาสตร์ประยุกต์ รวมทั้งภาษาและการสื่อสาร และการเรียน Description: The journal of Language and Linguistics has been published by the Linguistics Department, the Faculty Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (2544) – ปีที่ […]

ภาษาและภาษาศาสตร์ Read More »