ภาษา C

ชื่อเรื่อง : การเขียนโปรแกรมภาษา C ขั้นพื้นฐาน ชื่อผู้แต่ง :บัญชา ปะสีละเตสัง Call Number : 005.133 บ253ก 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 26 ก.ค.2566  เป็น หนังสือที่สอนการเขียนโปรแกรมภาษา C ในขั้นพื้นฐานทั้งหมด ตั้งแต่การเขียนโค้ดภาษา C จากเริ่มต้นจนถึงระดับการใช้งานได้จริง อธิบายเป็นขั้นตอน พร้อมตัวอย่างประกอบเพื่อเสริมความเข้าใจอีกเป็นจำนวนมาก โดยใช้เครื่องมือยอดนิยมอย่าง Visual Studio Code (VS Code) ร่วมกับตัวแปลภาษา MinGW ซึ่งผู้เริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรม สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง   Link to Library Row Hit Heading 1 1 การเขียนโปรแกรมภาษา C ขั้นพื้นฐาน/ บัญชา ปะสีละเตสัง

การเขียนโปรแกรมภาษา C ขั้นพื้นฐาน Read More »

ชื่อเรื่อง : งานทรัพยากรมนุษย์ในยุค 5.0 ชื่อผู้แต่ง : จิราประภา อัครบวร Call Number : 658.3 จ532ง 2565 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 25 ก.ค.2566  หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนองานทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลเทคโนโลยี ที่มีเป้าหมายในการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในการทำงาน เพื่อสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการต่อบุคลากร และองค์การ ทั้งนี้เพื่อให้องค์การสามารถเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ยั่งยืน   Link to Library Row Hit Heading 1 1 งานทรัพยากรมนุษย์ในยุค 5.0 / จิราประภา อัครบวร

งานทรัพยากรมนุษย์ในยุค 5.0 Read More »