ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2564

ชื่อเรื่อง : ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2564  ชื่อผู้แต่ง : –  Call Number : 343.04 ภ491 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  20 เม.ย.2565 หนังสือ “ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2564” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรที่ได้มีการปรับปรุงในเรื่องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายความมั่นคงให้เกิดความเป็นธรรมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และมีการแก้ไขปรับปรุงสิ่งสำคัญ ได้แก่ การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากกองทุนรวมที่เป็นนิติบุคคล การให้ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์กับการบริจาค ฯลฯ รวมทั้งการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีอากรให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาเอาไว้อย่างละเอียด และมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่สนใจต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือเล่มนี้  Link to Library Row Hit Heading 1 1 ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2564 / สุเมธ ศิริคุณโชติ…[และคนอื่นๆ], รวบรวมและเรียบเรียง ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2564

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2564 Read More »