มนุษย์กับสังคม

ชื่อวารสาร: มนุษย์กับสังคม Print ISSN: 2286-6779 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียด แนะนำวารสาร 6 ส.ค. 2564 วารสาร มนุษย์กับสังคม  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ และส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต รวมทั้งผู้สนใจได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีขอบเขตเนื้อหาบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ภาษาและภาษาศาสตร์ วรรณคดี วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนาและปรัชญา ศิลปกรรม สารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดการออกเผยแพร่ วารสารมนุษย์กับสังคม ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีละ 2 ฉบับ) (ฉบับที่ 1 ของปี ช่วงเดือน (มกราคม – มิถุนายน) (ฉบับที่ 2 […]

มนุษย์กับสังคม Read More »