มะเร็งวิวัฒน์

ชื่อวารสาร: มะเร็งวิวัฒน์ Print ISSN: 0859-2616 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย รายละเอียด แนะนำวารสาร 7 ส.ค. 2564 มะเร็งวิวัฒน์ ถือกำเนิดและตีพิมพ์เป็นรูปเล่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537 (ค.ศ.1994) โดยจด ISSN 0859-2616 และมีชื่อรองว่ามะเร็งวิวัฒน์ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Samakhom Rangsi Ruksa Haeng Prathet Thai พศ. 2562 (ค.ศ.2019) ปีที่ 25  ฉบับที่ 2 งดตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม โดยเผยแพร่ออนไลน์อย่างเดียว และจด ISSN online เป็น 2673-0154 จดทะเบียนเป็นชื่อภาษาไทยว่า มะเร็งวิวัฒน์ โดยหอสมุดแห่งชาติให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Mareng Wiwat แต่ชื่อภาษาอังกฤษที่ใช้ในวารสารคือ  Journal of Thai Association […]

มะเร็งวิวัฒน์ Read More »