มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ : การออกแบบ การพัฒนา และการประเมิน

ชื่อเรื่อง : มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ : การออกแบบ การพัฒนา และการประเมิน  ชื่อผู้แต่ง : วรานันท์ อิศรปรีดา  Call Number : 371.33 ว315ม 2565  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  25 มิ.ย.2565 หนังสือ “มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ : การออกแบบ การพัฒนา และการประเมิน” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำโครงงานมัลติมีเดียเพื่อช่วยการเรียนรู้เป็นไปอย่างขั้นตอนของ DDD-E Model คือ การตัดสินใจ (Decide)  การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Develop) และการประเมิน (Evaluate)โดยเริ่มตั้งแต่เนื้อหาสาระพื้นฐานเกี่ยวกับมัลติมีเดีย มัลติมีเดียกับการเรียนการสอน รูปแบบการดำเนินโครงงานมัลติมีเดีย การตัดสินใจและเตรียมโครงงานมัลติมีเดีย การออกแบบมัลติมีเดีย การพัฒนามัลติมีเดีย และการประเมินโครงงานมัลติมีเดีย ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติให้เกิดทักษะหรือนำไปใช้ในการอบรมพัฒนาครูหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาโครงงานมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้และคุณภาพของการศึกษาที่ดี มาหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้ ! Link to Library Row Hit Heading […]

มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ : การออกแบบ การพัฒนา และการประเมิน Read More »