ระบบรัฐสวัสดิการ

ชื่อเรื่อง : กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง ชื่อผู้แต่ง : ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช Call Number : 959.3023 ธ364ก 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 28 ก.พ.2567  เป็นหนังสือที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเรียกกรุงศรีอยุธยา ตลอดจนแผนที่กรุงศรีอยุธยาที่เขียนโดยฝรั่งตั้งแต่แผ่นแรกจนแผ่นสุดท้าย พบกับมาที่ไปของแผนที่ และเรื่องราวการเดินทางของนักเดินทางผู้เขียนแผนที่แต่ละชิ้นอย่าง พร้อมทั้งค้นหาความหมายของชื่ออยุธยาที่ฝรั่งเรียกอย่างเข้าใจง่าย พร้อม เปิดเผยภาพร่างลายเส้นต้นฉบับแผนที่กรุงศรีอยุธยา แม่น้ำเจ้าพระยา วัดเเละบ้านเรือนชาวสยามของเอนเยลเบิร์ต แกมป์เฟอร์ที่เก็บรักษายังหอสมุดแห่งชาติ กรุงลอนดอน   Link to Library Row Hit Heading 1 1 กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง / ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช    

กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง / ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช Read More »

ชื่อเรื่อง : โบราณกาลปัจจุบัน ชื่อผู้แต่ง : สันติ เล็กสุขุม Call Number : 709 ส582บ 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 16 ก.พ.2567  เป็นหนังสือที่ให้ ความรู้เรื่อง ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย ให้แนวทาง ข้อมูลทางวิชาการ และข้อสันนิษฐานต่างๆ ต่อประเด็นทางประติมากรรม สถาปัตยกรรม จิตรกรรมในอดีตของไทย นั้บตั้งแต่สมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 เช่น ศิลปะทวารวดี ศิลปะเขมร จนถึงหลังพุทธศตวรรษที่ 19ศิลปะสุโขทัย ล้านนา ล้านช้าง อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ฯลฯ   Link to Library Row Hit Heading 1 1 โบราณกาลปัจจุบัน / สันติ เล็กสุขุม    

โบราณกาลปัจจุบัน / สันติ เล็กสุขุม Read More »

ชื่อเรื่อง : ระบบรัฐสวัสดิการในเมืองฝรั่ง ชื่อผู้แต่ง : ภรณี ภูรีสิทธิ์ Call Number : 361.65 ภ179ร 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 20 ส.ค.2566  เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ เรื่อง ระบบรัฐสวัสดิการ โดยการนำเอาตัวอย่างเรื่องรัฐสวัสดิการจากประเทศตะวันตกมาเรียบเรียง บอกเล่าให้เห็นพัฒนาการว่า ประเทศใดสร้างระบบสวัสดิการประเภทอะไรขึ้นมา แก้ไขบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนอย่างไร   Link to Library Row Hit Heading 1 1 ระบบรัฐสวัสดิการในเมืองฝรั่ง/ ภรณี ภูรีสิทธิ์  

ระบบรัฐสวัสดิการในเมืองฝรั่ง Read More »