ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

ชื่อเรื่อง : ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร  ชื่อผู้แต่ง : วาสิตา บุญสาธร  Call Number: 331.11 ว492ร 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 13 ก.ค. 2564 หนังสือ “ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้และทักษะเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยรวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถทำวิจัยได้ง่ายขึ้นโดยเริ่มตั้งแต่ การวิจัยธุรกิจและงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จรรยาบรรณในการวิจัย หลักคิดแบบนักวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบงานวิจัย การสร้างเครื่องมือในงานวิจัย ฯลฯ พร้อมยกตัวอย่าง อธิบายเป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้ผู้ที่ทำวิจัยสามารถเข้าใจ ตลอดจนการนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีคุณภาพต่อตนเอง และสังคมได้ !  Link to Library Row Hit Heading 1 1 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร / วาสิตา บุญสาธร ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร Read More »