ชื่อวารสาร (Title) :  วารสารรัฎฐารักษ์ ISSN:          0857-0442 จัดพิมพ์:       ราย 4 เดือน สำนักพิมพ์: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รายละเอียด:       วารสารรัฎฐารักษ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่วิทยาการ กิจกรรม และความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติในเรื่อง การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาตร์ เทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเพื่อให้เป็นแหล่งรวมความคิดเห็นและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมทางวิชาการ และงานวิจัยของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศไทย Holding ฉบับรูปเล่มที่มีในสำนักหอสมุดฯ Row Call Number Heading 1 รัฏฐาภิรักษ์ ฉบับออนไลน์ Link to Journal : วารสารรัฎฐารักษ์ วารสารด้าน-PUBLIC ADMINISTRATION-PERIODICAL-LIBRARY-SIAM-UNIVERSITY ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วารสารรัฎฐารักษ์ […]

วารสารรัฎฐารักษ์ Read More »