รัฐศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานสู่การปฏิบัติในยุคดิจิทัล

ชื่อเรื่อง : รัฐศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานสู่การปฏิบัติในยุคดิจิทัล  ชื่อผู้แต่ง : วันชัย สุขตาม  Call Number : 320 ว427ร 2564 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 3 พ.ย.2565 หนังสือ “รัฐศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานสู่การปฏิบัติในยุคดิจิทัล” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้ด้านการเมืองการปกครอง ที่ได้รวบรวมเนื้อหาแบ่งออกเป็น 11 บท โดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ บทที่ 3 รูปแบบการปกครอง บทที่ 4 อุดมการณ์ทางการเมือง บทที่ 5 ระบบและสถาบันทางการเมือง บทที่ 6 วัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง บทที่ 7 การสื่อสารทางการเมืองและมติมหาชน บทที่ 8 การปกครองท้องถิ่น บทที่ 9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ บทที่ 10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และบทสุดท้าย […]

รัฐศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานสู่การปฏิบัติในยุคดิจิทัล Read More »