รัฐศาสตร์

รัฐศาสตร์

ชื่อเรื่อง : รัฐศาสตร์   ชื่อผู้แต่ง : ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร  Call Number : 320 ณ259ร 2565  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 22 ก.ย.2565 หนังสือ “รัฐศาสตร์” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง โดยผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดเบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ เพื่อจะทำให้เราเข้าใจองค์กรที่มีความสำคัญ เป็นเครื่องจักรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และรัฐเองก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ซึ่งหนังสือเล่มนี้จึงได้ปูพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ที่ผู้อ่านควรรู้ อย่างเช่น แนวคิด อำนาจอธิปไตย ปรัชญาการเมือง และอุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมืองและการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ มาค้นหาความรู้เพิ่มเติมกันได้จากหนังสือเล่มนี้ Link to Library Row Hit Heading 1 2 รัฐศาสตร์ / ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร รัฐศาสตร์ 

รัฐศาสตร์  Read More »

วารสารการบริหารปกครอง

ชื่อวารสาร: วารสารการบริหารปกครอง Print ISSN: 2697-4029 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รายละเอียด แนะนำวารสาร 11 ก.ย 2564 วารสารการบริหารปกครอง มีวัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 2. เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างความรู้และองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารภาครัฐ 3. เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่ใช้นำเสนอผลงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารการบริหารปกครอง วารสารการบริหารปกครอง

วารสารการบริหารปกครอง Read More »