รัฐสภาสาร

ชื่อวารสาร (Title) :  รัฐสภาสาร ISSN:          0125-0957 จัดพิมพ์:       ราย 2 เดือน สำนักพิมพ์:  กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รายละเอียด:       วารสารรัฐสภาสาร มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อีกทั้งยังได้นำเสนอเนื้อหา บทความวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารวิชาการในงานรัฐสภาและงานอื่นๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 เป็นต้นไป ผลิตในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น สามารถติดตามอ่านฟรีออนไลน์ได้ที่ www.parliament.go.th Holding ฉบับรูปเล่มที่มีในสำนักหอสมุดฯ Row Call Number Heading 1 วารสาร 320 รัฐสภาสาร ฉบับออนไลน์ Link to Journal : รัฐสภาสาร วารสารด้าน-PUBLIC ADMINISTRATION-PERIODICAL-LIBRARY-SIAM-UNIVERSITY ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต […]

รัฐสภาสาร Read More »