ชื่อวารสาร: ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร: Phetchabun Rajabhat Journal Print ISSN: 0859-8185 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 21 ก.ย. 2562 วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร เป็นวารสารวิชาการที่เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจ Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Phetchabun Rajabhat Journal ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร: Phetchabun Rajabhat Journal

ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร Read More »