ชื่อวารสาร: ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์: Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin Print ISSN: 1906-6813 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 21 ก.ย. 2562 ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 2) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่ผลงานบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลการวิจัยทางการศึกษาทางการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข ผลงานและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านสุขภาพ Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Boromarajonani College of Nursing, […]

ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ Read More »