ชื่อวารสาร: รามาธิบดีเวชสาร: Ramathibodi Medical Journal Print ISSN: 0125-3611 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียด: แนะนำวารสาร 21 ก.ย. 2562 วารสารรามาธิบดีเวชสาร เปิดรับบทความตีพิมพ์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สหวิทยาการ และเทคโนโลยีสาธารณสุข เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มผู้อ่าน ได้แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ศิษย์เก่า ห้องสมุดคณะแพทย์ และโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ Description: Ramathibodi Medical Journal (RMJ) publishes article on clinical and laboratory medicine, health […]

รามาธิบดีเวชสาร Read More »