ชื่อวารสาร: ลำปางเวชสาร: Lampang Medical Journal Print ISSN: 0125-4235 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: โรงพยาบาลลำปาง รายละเอียด: แนะนำวารสาร 21 ก.ย. 2562 ลำปางเวชสาร เป็นวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลลำปาง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ รายงานการวิจัย รายงานผู้ป่วย และบทความปริทัศน์ที่น่าสนใจ เพื่อสาธารณชนได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม Description: Lampang Medical Journal is biannual peer reviewed scientific journal published by Lampang Hospital. Aims to publish original research article, […]

ลำปางเวชสาร Read More »