ชื่อวารสาร: วชิรสารการพยาบาล: Vajira Nursing Journal Print ISSN: 1513-2498 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 21 ก.ย. 2562 วชิรสารการพยาบาลเริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่พ.ศ.2526 มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องสุขภาพและความเจ็บป่วย เช่นโรคเฉียบพลัน โรคเรื้อรัง การดูแลผู้ป่วยในวาระสุดท้ายของชีวิต การรักษาแบบประคับประคองการสร้างเสริมสุขภาพ และนวัตกรรม,วัตถุประสงค์ของวารสารเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยบทวามทางวิชาการ และปกิณกะ ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพต่างๆทุกบทความได้รับการควบคุมคุณภาพโดยผ่านการพิจารณาของกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา Description: The Vajira Nursing Journal (VNJ) is established since 1983. This journal covers all aspectsof health Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Vajira Nursing Journal วชิรสารการพยาบาล: Vajira Nursing Journal

วชิรสารการพยาบาล Read More »