ชื่อวารสาร: วรรณวิทัศน์: VANNAVIDAS Print ISSN: 1513-9956 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 24 ก.ย. 2562 วารสารวรรณวิทัศน์จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทปริทัศน์วรรณกรรมที่มีคุณภาพในด้านภาษาไทย วรรณกรรมไทย และวัฒนธรรมไทย รวมถึงภาษาบาลี สันสกฤต เขมร และภาษาอื่นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย  มีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน โดยเปิดรับบทความที่เขียนด้วยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Description: Vannavidas, published research articles, academic article, and a review of quality literature […]

วรรณวิทัศน์ Read More »