วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์

ชื่อวารสาร: วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ Print ISSN: 2651-1894 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายละเอียด แนะนำวารสาร 27 ส.ค. 2564 วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ มีนโยบายเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพสูงด้านกฎหมาย โดยเปิดกว้างรับพิจารณาผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์

วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์ Read More »