ชื่อวารสาร (Title) : วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน  ISSN:      2730-1931 จัดพิมพ์:       ราย 6 เดือน สำนักพิมพ์:   สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  รายละเอียด:    วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่าง ๆ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรวมทั้งรับฟังความเห็นทางด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน จากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนให้แก่หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน Holding ฉบับรูปเล่มที่มีในสำนักหอสมุดฯ Call Number Heading วารสาร 340 วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน ฉบับออนไลน์ Link to Journal : วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน วารสาร-Law-Periodical-Library-Siam-University ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน Read More »