ชื่อวารสาร: วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข: Public Health & Health Laws Journal Print ISSN: 2408-249x TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียด: แนะนำวารสาร 25 ก.ย. 2562 วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุขเป็นที่เผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการด้านกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข และ เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการด้านกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข Description: The Thai journal to promulgate public health and laws, knowledge for wisdom of the land: a transdisciplinary Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: […]

วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข Read More »