ชื่อวารสาร (Title) : วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Law Journal ISSN  :  0857-9776  TCI:      กลุ่มที่ 2 Social Sciences จัดพิมพ์:       ราย 6 เดือน สำนักพิมพ์:  สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / School of Law, Sukhothai Thammathirat Open University รายละเอียด:    วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Law Journal สาขาวิชานิติศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำวารสารทางวิชาการ เพื่อเป็นการแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ประจำสาขาวิชา ที่สามารถนำไปเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษา ค้นคว้า งานวิชาการที่น่าสนใจ เพื่อนำไปต่อยอดในการทำวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาในระดับปริญญาโท และนอกจากจะเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลของคณาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาตร์แล้ว ยังเปิดให้บุคคลภายนอกที่สนใจจะเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สามารถนำส่งเข้าในระบบออนไลน์ที่ทางสาขาวิชานิติศาสตร์ได้จัดทำขึ้น และเปิดโอกาสให้นักศึกษาในแต่ละมหาลัยสามารถยื่นส่งบทความของวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการประกอบการทำเรื่องยื่นขอสำเร็จการศึกษา […]

วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช Read More »