ชื่อวารสาร: วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: Ubon Ratchathani law journal Print ISSN: 1906-1560 TCI: กลุ่มที่ 3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียด: แนะนำวารสาร 25 ก.ย. 2562 – Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. […]

วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Read More »