วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อวารสาร: วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Print ISSN: 2773-8604 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด แนะนำวารสาร 25 ส.ค. 2564 วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวารสารวิชาการสาขาวิชานิติศาสตร์ มีเป้าหมายและขอบเขตเพื่อตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยในสาขาวิชานิติศาสตร์ที่มีเนื้อหาน่าสนใจ ทันสมัย ริเริ่มสร้างสรรค์ และมีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการสาขาวิชานิติศาสตร์และต่อสังคมในวงกว้าง Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Read More »