วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชื่อวารสาร: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Print ISSN: 0125-684X TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายละเอียด แนะนำวารสาร 31 ส.ค. 2564 วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับตีพิมพ์เผยแพร่บทความ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวกับ ชีววัตถุ เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง ยาที่เป็นเภสัช เคมีภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพร ยาเสพติด วัตถุอันตราย รังสี โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ พาหะนำโรค การประเมินความเสี่ยง การวิจัยทางคลินิก ระบบบริหารจัดการคุณภาพ และอื่นๆ Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Read More »