วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อวารสาร: วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา Print ISSN: 2286-8399 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียด แนะนำวารสาร 4 ก.ย 2564 วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายในการนำเสนอบทความที่มีคุณภาพที่สามารถแสดงถึงประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) เพื่อที่จะให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษา สามารถนำไปพัฒนาหรือสรรสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำประโยชน์ไปใช้ในการจัดการธุรกิจ (Managerial Implications)  ดังนั้น บทความที่จะตีพิมพ์จึงต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviews) ในสาขาวิชานั้น ๆ จำนวน 2 ท่าน (Double blind) เพื่อประเมินคุณภาพของบทความ หากผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ใน 2 ท่าน พิจารณาว่าไม่เหมาะสมที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ ทางวารสารฯ จะทำการส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 เพื่อพิจารณา โดยบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาว่าเหมาะสมให้ตีพิมพ์เผยแพร่โดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยจำนวน […]

วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา Read More »