ชื่อวารสาร: วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี: The Journal of Management and Development Ubon Ratchthani Rajabhat University Print ISSN: 2351-065x TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายละเอียด: แนะนำวารสาร 26 ก.ย. 2562 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นวารสารเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความทางวิชาการของนักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ทรงภูมิปัญญาระดับท้องถิ่นและสากล,และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ การวิจัยที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สังคมไทยและสังคมโลก Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: The Journal of Management and Development Ubon Ratchthani Rajabhat University […]

วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Read More »