วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชื่อวารสาร: วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Print E-ISSN: 2286-718X TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายละเอียด แนะนำวารสาร 3 ก.ย 2564 วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวารสาร peer-reviewed ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บทความที่ตีพิมพ์ครอบคลุมการวิจัยสหสาขาวิชาชีพ ธุรกิจ การบัญชี การท่องเที่ยวและเศรษฐศาสตร์ วารสารได้รับการจัดทำดัชนีใน TCI Tier 2 ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม เมษายน-มิถุนายน กรกฎาคม-กันยายน และตุลาคม-ธันวาคม) Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »